Kancelaria Radcy Prawnego Radca Karina Jarząbek
Oferta Kancelarii Prawnej


Moja oferta przygotowana jest w taki sposób
by każdy znalazł dla siebie najlepsze rozwiązanie.
Zapraszam do współpracy Karina Jarząbek

W zakresie prowadzenia bieżącej działalności firmy:

 • obsługi organów spółek (posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników walnych zgromadzeń, rad nadzorczych)
 • analizy, doradztwa i opinii prawnych w bieżących sprawach związanych z działalnością przedsiębiorcy
 • przygotowywania projektów uchwał organów spółek
 • przygotowywania projektów , sporządzania i opiniowania umów i kontraktów handlowych
 • reprezentowania i pomocy w negocjacjach
 • windykacji należności
 • obsługi przekształceń, tworzenia i obsługi prawna podmiotów gospodarczych - spółek cywilnych i spółek prawa
  handlowego oraz innych form działalności prawem przewidzianych
 • przygotowywania opracowań zawierających analizę sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych
 • przygotowywania opracowań zawierających analizę prawną nieruchomości i majątku ruchomego
 • analizy i opiniowania umów
 • przygotowywania projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu prawa pracy
 • obsługi prawnej przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji
 • przygotowywania opinii prawnych
 • przygotowania pozwów
 • pozyskiwania zezwoleń i koncesji na wykonywanie szczególnych rodzajów działalności
 • zastępstwa procesowego, zastępstwo przed organami administracji i organami podatkowymi oraz organami egzekucyjnymi
 • udziału w negocjacjach
 • porad prawnych

W zakresie wdrożenia RODO

 • pomagam w opracowaniu i wdrożeniu niezbędnej dokumentacji wymaganej przez RODO, ustawę o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
 • pomagam okreslić jakie dane podlegaja ochronie RODO w państwa firmie
 • poinstruuje jak i gdzie należy przechowywać dane wrażliwe
 • pomogę w przygotowaniu firmy do kontroli pod kątem RODO

W zakresie prawa cywilnego

 • sprawy z zakresu realizacji umów i odpowiedzialności kontraktowej stron umowy
 • przygotowywania i udziału w negocjacjach umów cywilnoprawnych z udziałem podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń gospodarczych
 • windykacji należności
 • reprezentowania przed sądami polubownymi

W zakresie prawa handlowego - tworzenia, łączenia i przekształcania spółek

 • reprezentuję zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Świadczona pomoc polega między innymi na sporządzaniu wniosków i innych pism, a także uczestnictwie w procesie, w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.
 • przygotowywanie umów spółek
 • dokonywanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowywanie projektów fuzji, przekształcenia i podziału spółek
 • obsługa negocjacji
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących skutków połączenia, przekształcenia lub podziału spółek
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności

W zakresie pozyskiwania środków publicznych

 • prowadzenia doradztwa dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (pomoc w przygotowywaniu ofert)
 • doradztwa w zakresie wyboru właściwego trybu zamówienia i pomoc w stosowaniu procedur zamówień publicznych
 • doradztwa i konsultacji w przygotowywanych specyfikacjach warunków zamówienia
 • pomocy w badaniu i ocenie pod względem prawnym ofert składanych przez wykonawców
 • uczestniczenia w charakterze eksperta w pracach komisji
 • sporządzania protestów oraz odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówienia
 • reprezentacji przed zespołem arbitrów

W zakresie prawa administracyjnego

 • w zakresie reprezentowania w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej oraz sporządzaniem skarg od decyzji administracyjnych i innych pism.

W zakresie prawa cywilnego w szczególności

 • zastępstwo przed sądami cywilnymi, egzekwowanie odszkodowań z tytułu niewykonania umów cywilnoprawnych w tym umów deweloperskich, odszkodowań, z tytułu: szkód komunikacyjnych, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku (zadośćuczynienia za ból i cierpienie), błędów w sztuce zawodowej, w tym sztuce lekarskiej, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pożaru, zalania, kradzieży itp., sporządzanie umów cywilnoprawnych ( w tym m.in. umowy darowizny, sprzedaży, najmu, użytkowania, dzieło , zlecenia, itp). ich opiniowanie i szczegółowa analiza, pomoc prawna w zakresie ochrony praw konsumenta, prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, oraz w zakresie dokonywania eksmisji z lokalu mieszkalnego

W zakresie prawa spadkowego:

 • prezentowanie uczestników w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, poszukiwanie osób powołanych do spadku

w zakresie prawa rodzinnego


 • reprezentowanie strony w sprawach o rozwód i separację, sprawach o alimenty, o podział majątku, w sprawach rozliczeń między małżonkami a także w związkach nieformalnych, w sprawach o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, oraz reprezentowanie klienta przed Sądem dla Nieletnich

w zakresie prawa pracy


 • reprezentowanie zarówno pracownika, jak i pracodawcy w sprawach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy i wynagradzania, umów o zakazie konkurencji itp. , reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym między innymi w sprawach przedmiocie : przywrócenia do pracy oraz o odszkodowania z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w pracy

W zakresie ubezpieczeń społecznych


 • świadczona pomoc polega na doradztwie, reprezentacji strony przez Sądem w tym zakresie oraz na sporządzaniu odwołań od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych ( w szczególności dotyczących emerytur, rent, i innych świadczeń).


Liczę, że moja oferta zainteresowała Państwa i zapraszam do współpracy
Z poważaniem Karina Jarząbek